क्र. श.

पालिका

वडा न.

प्यूठान नगरपालीका

१, २, ३ ,४, ७,  ८, ९, १०

मल्लरानी गाउँपालीका

२, ३, ४, ५

ऐरावती गाउँपालीका

१, २, ३, ४, ५, ६

झिमरुक गाउँपालीका

४, ५, ६, ७, ८

माण्डवी गाउपालीका