जम्मा सूचना: 10
बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
मेशिनरी औजार उपकरणको मूल्य सूचि पेश गर्ने सम्बन्धमा २०७९/११/02 Closed !!!
सूचीकृत हुने सम्बन्धी सूचना । 2080-०५-२९ Closed !!!
आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।। 2080-10-11 Closed !!!
छनौट भएका लाभग्राहीहरुकाे नतिजा प्रकाश सम्बन्धी सुचना । 2080-09-26 Continuous
प्रस्ताब आह्वान सम्बन्धि सुचना । 2080-06-04 Closed !!!
प्रस्ताव आवह्वान सम्बन्धि पुन सूचना 2079/10/17 Closed !!!
प्रस्ताव आवह्वान सम्बन्धि सूचना 2079-05-0६ Closed !!!
सूचिकृत सम्बन्धि सूचना 2079-05-06 Closed !!!
कार्यक्रम मागका लागी प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना 2078-05-27 Closed !!!
तरकारी जोन अन्तर्गत सुचिकृत हुने सम्बन्धि सूचना 2078-05-25 Closed !!!