जम्मा प्रकाशन: 8
शित भण्डार गृह स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७४ (प्रथम-संसोधन २०७५)
प्राविधिक छनौट सम्बन्धी कार्यविधि
जैविक विषादी उत्पादन प्रयोगशाला निर्माण कार्यक्रम कार्यविधि २०७५
कृषि शिक्षाअनुसन्धान र प्रसार कार्यक्रम संचालन कार्यविधी २०७४
कृषि उपज भण्डारण घर (silo) निर्माण कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५
कृषि इन्टर्न परिचालन कार्यविधि २०७४
एकिकृत सामूदायिक नमूना आधुनिक कृषि फार्म स्थापना कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५
कृषि उपज प्रशोधन कारखाना स्थापना अनुदान कार्यविधि - २०७५