जम्मा प्रकाशन: 5
परियोजना कार्यान्वयन एकाइ प्ठायुन, वार्षिक पुस्तिका -०७७/७८
कृषि प्रविधि /Agricultural Technology (Vol.1, No.1, June 2022)
कृषि तथा पशुपन्छी डायरी २०७८
कृषि तथा पशुपन्छी डायरी २०७७
अनुदान विवरण पुस्तिका २०७६