2079-80 को परिक्षण एवं प्रदशनि प्लटकमा स्थलगत तालिम सन्चालन
खालि जमिन र ग्रो व्याग, गमलामा परिक्षण
प्यूठाने रातो मूलाको वीउ उत्पादन
२०७९-80 मा तयार गरिएको ३ जि कटिङ् परिक्षण प्रदशनि
2079-80 को परिक्षण एवं प्रदशनि प्लट
२०७९-80 मा निर्मित साना सिचाइ
२०७९-80 मा निर्मित प्लास्टिक टनेल
प्यूठाने रातो मुलाको वीउ उत्पादन
प्यूठाने रातो मुलाको वीउ उत्पादन
स्वर्गद्धारी महोत्सवमा परियोजनाको स्टल
स्वर्गद्धारी महोत्सवमा परियोजनाको स्टल
कृषि विमा अभिकर्ता तालिम