• भूमिको वैज्ञानिक उपयोग
  • आधुनिक कृषि प्रविधिहरुको अबलम्बन
  • कृषिमा यान्त्रिकरण
  • कृषि उपजहरुको प्रशोधन तथा बजारीकरण पूर्वाधारहरुको विकास
  • कृषि अनुसन्धान, शिक्षा, प्रसार प्रणलीको सृदृढ समन्वय एवं आधुनिकिकरण
  • प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहत प्रणालीको अबलम्बन
  • गुणस्तर नियन्त्रण तथा खाद्य स्वच्छता अभिबृद्दी
  • वातावरण परिवर्तन अनुकूलित कृषि प्रणाली अबलम्बन